Thursday, July 9, 2009

  • ประเมินการทำงานของตัวเองอย่างมีเหตุผล อย่าเข้าข้างหรือดูถูกตัวเองจนเกินไป แล้วลองให้คนสนิทของคุณแนะนำว่าควรปรับปรุงและแก้ไขจุดไหนบ้าง